farsi   english

افزایش تولید

برخی واحدها مایل هستند ظرفیت تولید خود را افزایش دهند چنانچه در این واحدها گلوگاهی در تولید وجود داشته باشد می توان با رفع اینگونه تنگناها ظرفیت را افزایش داد.